-

-2 3685
250
325
HAL-SX3(1400x1050) 3500 27000
HAL-SX6(1400x1050) 6000 46500
MediaShow Pro ( ediaShow Mirror) 2000
MediaShow Mirror ( ) 500

.